Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

05.04.2014 14:5422/10/07

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Rita Strode sasauc

Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2007.gada 25.oktobrī plkst.1400

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:Nr.

p.k. Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1. Par deputāta Grigorija Ņemcova ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās Personāllietvedības pārzine A.Kokina

2. Par atļauju savienot amatus

3. Par Daugavpils pilsētas domes darba plānu 2007.gada novembrī

4. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu Domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska

5. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Domes Juridiskā departamenta vadītājas vietnieks R.Golovans

6. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta (projekts “Vienības nama rekonstrukcija”) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Latgales Centrālās bibliotēkas direktore J.Šapkova

7. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

8. Par grozījumiem Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta (maksas pakalpojumu un projektu) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore R.Ģiptere

9. Par grozījumiem Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra pamatbudžeta (dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra direktors V.Plonis

10. Par grozījumiem Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra pamatbudžeta (maksas pakalpojumu) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

11. Par grozījumiem Jaunatnes lietu nodaļas speciālajā budžetā Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja I.Teikmane

12. Par skeitparka nodošanu Jaunatnes lietu nodaļas bilancē

13. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanu Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs

14. Par telpu nomas maksas atvieglojuma nepiemērošanu

15. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2007.gadam”

Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

16. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

17. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems

18. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala, kadastra Nr.0500-004-0305, Andreja Pumpura ielā 100A, Daugavpilī nodošanu privatizācijai

19. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

20. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Jelgavas ielā 23A domājamo daļu nodošanu atsavināšanai

21. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Kandavas ielā 4E domājamo daļu nodošanu atsavināšanai

22. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Kauņas ielā 74B domājamo daļu nodošanu atsavināšanai

23. Par dzīvojamās mājas Lielā ielā 1B, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma nr.2 nodošanu atsavināšanai

24. Par zemesgabala 1094 m2 platībā ar kadastra Nr.0500 021 0645 Daugavpilī, Nometņu ielā 106, atsavināšanas pabeigšanu

25. Par zemesgabala 1613 m2 platībā ar kadastra Nr.0500 017 2119 Daugavpilī, Niderkunes ielā 15, atsavināšanas pabeigšanu

26. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Raiņa ielā 26A, privatizācijas pabeigšanu

27. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Piekrastes ielā 47A, privatizācijas pabeigšanu

28. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

29. Par dzīvojamās mājas Butļerova iela 8, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma nr.18 pārdošanu Jevdokijai Ševčenko

30. Par zemesgabala Daugavpilī, Kauņas ielā 190, pārdošanu Vitālijam Umbraško

31. Par zemesgabala Daugavpilī, Begoniju ielā 50, pārdošanu Tamārai Šablovai

32. Par zemesgabala Daugavpilī, Begoniju ielā 131, pārdošanu Broņislavam Vaģelim

33. Par zemesgabala Daugavpilī, Īrisu ielā 61A pārdošanu Aleksandram Reinikam

34. Par zemesgabala Daugavpilī, Īrisu ielā 67A pārdošanu Zojai Lagutinai

35. Par zemesgabala Daugavpilī, Dāliju ielā 6 pārdošanu Ļubovai Jelaginai

36. Par zemesgabala Daugavpilī, Dāliju ielā 27 pārdošanu Valentīnai Fuņikovai

37. Par zemesgabala Daugavpilī, Dravnieku ielā 62, pārdošanu Valentīnai Balaušai

38. Par zemesgabala Daugavpilī, Dravnieku ielā 81, pārdošanu Svetlanai Korsakai

39. Par zemesgabala Daugavpilī, Rasas ielā 13 pārdošanu Broņislavai Bivkai

40. Par zemesgabala Balvu ielā 1C k-26, garāža nr.825, Daugavpilī, pārdošanu Pāvelam Domaševam

41. Par zemesgabala Balvu ielā 1C k-26, garāža nr.828, Daugavpilī, pārdošanu Pāvelam Domaševam

42. Par zemesgabala Balvu ielā 1C k-2, garāža nr.46, Daugavpilī, pārdošanu Tatjanai Botušanskai

43. Par zemesgabala Balvu ielā 1C k-34, garāža nr.1005, Daugavpilī, pārdošanu Tatjanai Botušanskai

44. Par zemesgabala Balvu ielā 1C k-9, garāža nr.377, Daugavpilī, pārdošanu Ēvaldam Daugulim

45. Par zemesgabala Balvu ielā 1C k-9, garāža nr.378, Daugavpilī, pārdošanu Nataļjai Topinai

46. Par zemesgabala Balvu ielā 114C k-2, garāža nr.42, Daugavpilī, pārdošanu Aleksandram Babickim

47. Par zemesgabala Bauskas ielā 114C k-2, garāža nr.51, Daugavpilī, pārdošanu Aleksandram Kaupužam

48. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksājumi no valsts budžeta) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska

49. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

50. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

51. Par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu un zemesgabala daļas 18.novembra ielā 18A, Daugavpilī, iznomāšanu ēku uzturēšanai

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina

52. Par zemesgabala daļas 18.novembra ielā 18A, Daugavpilī, iznomāšanu ēku uzturēšanai

53. Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu

54. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu no Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes bilances Sociālo lietu pārvaldes direktore Ž.Kulakova

55. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.novembra saistošos noteikumos Nr.25 “Jaungada svētku pabalsts”

56. Par Daugavpils pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta tāmes 2007.gada projektam “Konkurss “Bērnu dzejas pasaulē”” apstiprināšanu

Latviešu kultūras centra direktore R.Osmane

57. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) tāmē 2007.gadam
Автор: Daugavpils

Автор: Matty
Добавлено: 08.09.2016 19:03
0

It's wodnurfel to have you on our side, haha!

Автор: Parmelia
Добавлено: 08.09.2016 18:38
0

A perfect reply! Thanks for taking the troeblu.

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha